محمدرضا رئیسی نیا، علی منصور زاده، آرش کمانکش، مصطفی معروف