محمد گشتاسبی، احمد صلواتی، زهرا طاهری، طاهره سادات میر حسینی