امیرعلی کریمی، میرسامان پیشوایی، علی ملکی، علیرضا علی احمدی، محمد یحیی بدیعی