سید زروان شهرزاد، محسن حامدی، مهدی محمدی، منوچهر انصاری، علیرضا اصلانی