تهیه، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

چکیده: 
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات یکی از بزرگترین برنامه های ملی در حوزه توسعه فناوری کشور است که در تعامل با بیش از چند هزار شرکت، اقدامات متنوعی را برای حل مسائل و مشکلات شرکت های دانش بنیان شامل می شود. بررسی فرایند سیر تاریخی و تجربیات تهیه، تصویب و اجرای این قانون، نکات مهمی را می تواند به جامعه علمی و فناوری کشور ارائه نماید. در این مقاله سعی شده است با بیان تاریخی ـ روایی به نکات مهم و کلیدی و تجربیاتی درباره روند تهیه، تصویب و اجرای این قانون پرداخته شود.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: