نگاشت کارکردی-نهادی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران

چکیده: 
هدف اين تحقيق، نگاشت کارکردی-نهادی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران مي‌باشد. روش تحقيق ازنظر ماهيت، توصيفي – پيمايشي بوده و جامعه آماري تحقيق، محققان فعال در حوزه فناوري نانو در مراکز و مؤسسات تحقيقات ملي 290 نفر، اعضاي هيئت‌علمي فعال در حوزه فناوري نانو در دانشکده‌هاي کشاورزي 190نفر و محققان شرکت‌هاي دانش‌بنيان کشاورزي فعال در عرصه نانو فناوري 99 نفر مي‌باشد. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روايي محتوايي پرسشنامه با نظر متخصصان مرتبط تأييدشده و به‌منظور تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق پيش‌آزمون انجام شد. نتايج آزمون t نشان داد که شکاف معني‌داري بین کارکردهای بازیگران هفت گانه نظام نوآوری نانوفناورانه کشاورزی وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد که نخستين اولويت کارکردي مطلوب نهادهاي سياست‌گذار کلان و اجرايي، نهادهاي ميانجي، نهادهاي تحقيقاتي کشاورزي و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي، نهادهاي خدماتي-ترويجي، نهادهاي کارآفريني و توليدي به ترتيب شامل نهادينه‌سازي مقبوليت بخشي و قانونمندسازي، تأمين و تسهيل منابع انساني و مالي، خلق و توسعه دانش، هدايت و جهت‌دهي تحقيقات و نوآوري و فعاليت‌هاي کارآفريني در حوزه نوآوري‌هاي نانوفناورانه مي‌باشد.
فایل مقاله: