مدلی اکتشافی برای توسعه نوآوری مبتنی بر توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در صنعت میان‌دست و پایین‌دست پتروشیمی

چکیده: 
در راستای توسعه نوآوری در کشور اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. این پژوهش بدنبال ارایه راهکاری جدیدی برای توسعه نوآوری در کنار راهکارهای موجود است. این مدل مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران، فناوران، مدیران اجرایی و بازرگانی، و کارآفرینان است. افرادی که تجربه و سابقه درخشانی داشته و بین صنعتگران و سرمایه‌داران تخصصی حوزه خود دارای اعتبار قابل قبولی باشند، محور اصلی، تشکیل‌دهنده و هماهنگ‌کننده کلیه نهاده‌های لازم برای خلق نوآوری هستند. این افراد کارآفرین براساس تجربه و اعتبار خود موجودیت‌هایی به نام توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان ایجاد می‌کنند که لازم است دارای شایستگی‌های کلیدی مدیریت اتحادها، تامین مالی خطرپذیر، توانمندی‌های فناورانه، مدیریت پروژه خطرپذیر و بازرگانی محصولات فناورانه را داشته باشند. احتمال موفقیت توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در خلق نوآوری بسته به میزان وجود پیش‌نیازهای ایجاد آنها و ارتقای شایستگی‌های کلیدی داشته که بطور کلی دارای احتمال موفقیت بالایی است. برای اکتشاف و تبیین این مدل از خبرگان صنعت پتروشیمی بهره گرفته شده است.
فایل مقاله: