بررسی تطبیقی پویایی تعاملات دانشگاه-صنعت-دولت در پژوهش های ‏فناوری نانوی ایران و سوئیس

چکیده: 
این پژوهش بدنبال شناسایی تفاوت های ساختاری حاکم بر نتایج پژوهش های علمی مقالات ‏ISI‏ مرتبط با فناوری نانو در ‏ایران و سوئیس می باشد. ایران جزء پیشگامان تولید مقالات نانو در بین کشورهای درحال توسعه و رتبه 7 دنیا است. در شرایطی ‏که ‏سوئیس رتبه اول شاخص نوآوری جهانی بوده و هر چند در تولید مقالات نانو در جایگاه های پایین تر از ایران قرار دارد ‏ولیکن ‏تفاوت این کشور با ایران در شاخص نوآوری و ثبت اختراع بسیار زیاد است. با استخراج داده های مرتبط با مقالات ‏ISI‏ نانوی ‏دو کشور از پایگاه وب آف ساینس ‏‏wos‏، در این پژوهش با استفاده از رویکرد و متدلوژی تریپل هلیکس و روش های آماری، به ‏تعیین سهم مشارکت ارکان دانشگاه-صنعت-دولت و ‏همکاری های بین المللی دو کشور و تحلیل آماری این نوع ارتباطات پرداخته ‏می شود. نتایج پژوهش نشان دهنده تفاوت ‏زیاد ساختار تولید علم و پژوهش های علمی دو کشور بوده و نشان می دهد که علی رغم ‏توجه بالای دولت ایران به ‏توسعه فناوری نانو، برخلاف کشور سوئیس که نقش صنعت در آن پررنگ است، مشارکت صنعت در ایران ‏به صفر میل ‏می کند. نتایج پژوهش با نمایش تفاوت های ‏ایران با کشور سوئیس، ضمن فراهم سازی زمینه مشاهده نتایج ساختار ‏حاضر پژوهش و نوآوری در کشور، به ارائه توصیه هایی جهت تقویت مشارکت بخش صنعت در پژوهش های علمی و کاربست آنها می-‏پردازد.‏
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: