کسب دانش و قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مورد مطالعه توربین گازی IGT25

چکیده: 
تولید و نوآوری در محصولات و سامانه های پیچیده دارای تفاوت ها و تمایزهای زیادی با محصولاتی است که به صورت انبوه تولید می شوند. به علاوه، کشورهای توسعه یافته و صنعتی دارای قابلیت های بالا و مزیت رقابتی در تولید این محصولات و سیستم ها هستند. از طرفی، کشورهای در حال توسعه نیز طی دهه های اخیر تلاش های زیادی برای دستیابی به دانش و قابلیت های مورد نیاز برای ساخت و توسعه این محصولات به نمایش گذاشته اند. یکی از این موارد، کشور ایران است که در سال های گذشته برای دستیابی به دانش، مهارت ها و فناوری های ساخت توربین های گازی تلاش زیادی کرده است. این مقاله با استفاده از روش کیفی مطالعه موردی به مطالعه تجربه دستیابی شرکت توربو کمپرسور نفت OTC به دانش و قابلیت های فناورانه ساخت توربین های گازی صنعتی در قالب طرح توربین گازی IGT25 می پردازد و عوامل موثر بر این تجربه موفقیت آمیز را شناسایی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات دولت، شبکه سازی و همکاری با کنشگران و ذینفعان، وجود بازار و تقاضای داخلی چشمگیر، روش و استراتژی دستیابی به قابلیت های فناورانه، قابلیت های سازمانی و مدیریتی و عوامل محیطی نظیر تحریم ها نقش کلیدی در دستیابی شرکت توربوکمپرسور نفت به دانش و فناوری های ساخت توربین های گازی ایفا می کنند.
فایل مقاله: