بررسی رفتار و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی

چکیده: 
امروزه شرکت‌های تازه‌تأسیس و فناوری محور یکی از منابع اصلی خلق ثروت و رقابت‌پذیری به حساب می‌آیند و از این‌رو به طور گسترده‌ای مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته‌اند. در ایران نیز چند سالی است که توجه و اقبال به این قبیل شرکت‌ها که می‌توان آنها را شرکت‌های دانش‌بنیان نامید زیاد شده و تحت حمایت قانون قرار گرفته‌اند و حمایت‌های مالی و غیرمالی گوناگونی از این شرکت‌ها انجام می‌شود. نظر به اینکه مشخصه‌های متفاوت این شرکت‌ها بر رفتار و عملکرد و در نتیجه حمایت‌های مورد نیازشان مؤثر است، نیاز به مطالعه رفتار شرکت‌های تحت حمایت قانون، بر اساس مشخصه‌های مختلف هر یک جهت تخصیص حمایت‌های متناسب احساس می‌گردد. بر این اساس، در این مقاله با به‌کارگیری نمونه‌ای 253 تایی از شرکت‌های دانش‌بنیان و با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه‌ای، تکسونومی از شرکت‌های مورد مطالعه ارائه شده و شرکت‌ها به 4 خوشه تازه‌کاران، تولیدکنندگان کوچک، خدمات‌دهندگان کوچک و قدیمی‌ها تقسیم‌بندی گردیده و رفتار و عملکرد هر یک، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: