شناسايي و اولويت بندي ريسك هاي همكاري فناورانه با استفاده از GRA در پروژه هاي حوزه نفت و گاز

چکیده: 
همكاري هاي فناورانه، راه حل هوشمندانه اي براي دستيابي به اهداف راهبردی بنگاه در دنياي در حال تغيير كنوني بوده و به عنوان منبع كليدى نوآورى و بهبود رقابت پذيرى سازمان ها شناخته مي شوند. با وجود روند رو به افزایش اين نوع همكاري ها، نرخ شكست در آن ها همچنان بالاست. اصولا ریسک های مختلفی را می توان برای هر همکاری فناوری برشمرد که با شناسایی، ارزیابی و مدیریت این ریسک ها، می توان احتمال شکست آن ها را به شكل قابل لمسي کاهش داد. این تحقیق تلاش دارد تا ريسك هاي موجود در همكاري هاي فناورانه در حوزه نفت و گاز را شناسايي و اولويت بندي نمايد. به اين منظور با انجام مطالعات کتابخانه ای، 71 عنوان ريسك در همكاري هاي فناورانه شناسايي و در چهار بعد فردی، میان فردی، سازمانی و محیطی طبقه بندی؛ و شدت تأثیر، احتمال وقوع و احتمال شناسایی هر يك از ريسك هاي شناسايي شده با روش های مناسب FMEA تخمین زده شد. با توجه به عدم قطعيت موجود در اين پژوهش، با استفاده از «تحلیل رابطه‌اي خاکستري» به عنوان یکی از تکنیک‌هاي تصمیم سازي چندشاخصه و از طریق بکارگیري اعداد خاكستري -كه امكان تحليل و ارزيابي رياضياتي سيستم ها با اطلاعات غيرقطعي را فراهم مي سازد-ريسك هاي پروژه هاي حوزه نفت و گاز اولويت بندي؛ درجه اهميت هر يك از چهار گروه ريسك تعيين و مهمترين ريسك در هر گروه شناسايي شده است.
فایل مقاله: