الگوی پیاده سازی ارزیابی دفاعی فناوری

چکیده: 
آمار و ارقام نشان می دهد که بخش اعظمی از رشد بهره وری در سطوح مختلف، منوط به پیشرفت های فناورانه بوده و فناوری یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت و توانمندی دفاعی است. با این توصیف، باید بتوان تصمیمات درستی در خصوص فناوری ها، بویژه در حوزه دفاع، اخذ نمود. به این منظور، نیازمند ارزیابی دقیق و شناسایی فرصت ها و تهدیدات ناشی از فناوری هستیم. بنابراین تلاش می شود با مطالعه ادبیات علمی موجود و بررسی ویژگی-های خاص حوزه دفاع، چارچوبی جهت اجرای ارزیابی دفاعی فناوری ارایه شود. به این منظور، روش شناسی عمومی ارزیابی فناوری براون (تعیین موضوع، توصیف فناوری، تعیین منافع فناوری، تعیین پیامدهای نامطلوب آن، ارائه گزینه های سیاستی) با درنظر گرفتن بستر دفاعی (تأثیر مستقیم فناوری روی نیروی نظامی) و غیردفاعی (تأثیر غیرمستقیم آنها بر نیروهای نظامی) تعدیل شده و الگویی برای ارزیابی دفاعی فناوری و اجرا و پیاده سازی آن در بخش دفاعی ارایه شده است.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: