پیاده‌سازی ارزیابی رویدادمحور در همکاری‌های تکنولوژیک مورد مطالعه: همکاری تکنولوژیک شرکت زیمنس در صنعت توربین‌سازی ایران

چکیده: 
همکاری‌های تکنولوژیکِ ادغام شرکت‌ها و اکتساب، به‌علت برخورداری از فرآیندهای پیچیده که ریسک بالایی دارند، از نظر اقتصادی و استراتژیک دارای اهمیت ویژه ای هستند. در هرکدام از این نوع همکاری‌ها، طیف وسیعی از فرآیندهای پر ریسک مانند فرآیندهای مالی، حقوقی، فروش و بازاریابی و همچنین فعالیت‌های حوزه مالکیت فکری تحت تاثیر قرار ‌می‌گیرند. علاوه بر شناسایی و تعیین اهداف استراتژیک در همکاری تکنولوژیک که منجر به خلق ارزش و منفعت‌های مالی و غیرمالی برای شرکت‌های شریک در ادغام و اکتساب می‌شود، شرکت‌های ادغام شده خود را در معرض ریسک‌های ناشناخته و ناخواسته که پیش بینی ‌می‌کنند قرار ‌می‌دهند. این ریسک‌ها به علت مشارکت و وابسته شدن بخشی از دارایی‌ها، ساختارها، فرآیندهای کسب و کار، تکنولوژی‌ها، سیستم‌ها، نیروی انسانی و فرهنگ‌های دو بنگاه در قالب متحد شده و مشترک جدید ‌می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی و تعیین شاخص‌های ارزیابی رویدادمحور - یکی از مدل‌های ارزیابی جامع در زمینه همکاری تکنولوژیک - ‌می‌پردازد و سپس با شناسایی این شاخص‌ها، اولویت‌بندی آنها را در یک پروژه همکاری تکنولوژیک بین شرکت زیمنس آلمان و یکی از شرکت‌های توربین سازی در ایران معین می‌کند. شناسایی معیارها از طریق مطالعه ادبیات این حوزه و تجربیات موفق انجام شده‌ است و سپس توسط مدیران بخش‌های تحقیق و توسعه، مالکیت فکری، نوآوری، قراردادهای همکاری و مدیریت ارشد با استفاده از روش TOPSIS امتیازدهی شده‌است. درنتیجه، اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی رویدادمحور در همکاری تکنولوژیک مذکور به‌دست آمده است.
فایل مقاله: