تبیین روش‌شناختی و الزامات تهیه نظام آماری اقتصاد دانش‌بنیان مطالعه موردی، فناوری نانو

چکیده: 
چکیده تهیه نظام آماری یکی از الزامات اساسی است که در کل فرآیند سیاست‌گذاری باید موردتوجه جدی سیاست‌گذاران و ‏مدیران امر قرار گیرد. به‌ویژه برای درک اقتصاد برخی از حوزه‌های فناوری همانند اقتصاد فناوری نانو یا بیو که هنوز ‏نظام آماری استاندارد و قابل قبولی در دنیا وجود ندارد. سؤال اصلی این مقاله آن است که برای رسیدن به یک نظام ‏آماری مناسب که اقتصاد حوزه مدنظر را نشان دهد چه الزاماتی وجود دارد؟ مقاله حاضر از منظر روش، توصیفی و ‏تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی می‌باشد و به تبیین الزامات و مراحل دستیابی به نظام آماری مطلوب و تبیین ‏اصلی‌ترین موضوعات روش‌شناختی با توجه به ویژگی‌های خاص فناوری نانو ملاحظات اجرایی می‌پردازد. نتایج تحقیق ‏به‌وضوح نشان می‌دهد که امکان تهیه نظام آماری اقتصاد نانو مطابق با استاندارهای بین‌المللی وجود دارد به‌طوری‌که ‏بتواند شاخص‌های اقتصادی سند ده‌ساله دوم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در افق 1404 را تصحیح و پوشش نماید و ‏قابلیت الگوسازی برای سایر کشورها و نهادهای بین‌الملل همچون سازمان ملل متحد، سازمان همکاری‌های اقتصادی و ‏توسعه و کمیسیون جامعه اروپایی را نیز داشته باشد.‏
فایل مقاله: