تحلیلی از سیستم نوآوری در تولید فرآورده‎های زیست‎فن‎آوری کشور - با تمرکز بر واکسن

چکیده: 
چندی است استفاده از دستکاری ژنتیکی در میکروارگانیسم‎ها با هدف تولید فرآورده‎های موردنیاز بشر به‎خصوص در صنعت سلامت فراگیر شده است. با توجه به اهمیت راهبردی زیست‎فن‎آوری در اقتصاد دنیا، کشور ما نیز از دو دهه پیش برای ورود به این عرصه، سرمایه‎گذاری نموده و توفیقاتی را حاصل کرده است. این نوشتار در نظر دارد تا بر مبنای ابعاد و کارکردهای کلیدی هفت‎گانه معرفی‎شده توسط برگک و همکاران 2007 به تحلیل تلاش‎های کشور در حوزه زیست‎فن‎آوری با تمرکز به تولید واکسن، هم‎چنین کیفیت تکامل نظام نوآوری در این خصوص بپردازد. از این رو اهمیت زیست‎فن‎آوری و وضعیت بازار آن در دنیا به اختصار، اشاره شده و سابقه‎ای از تولید واکسن در کشور، مطرح گردیده است. پس از بیان الزامات ورود کشور به این عرصه که منجر به تعریف پروژه انتقال فن‎آوری تولید واکسن هپاتیت ب گردید، کارکردهای سیستم نوآوری مربوط، بررسی و به نتایج و اثرات مترتب بر هر کارکرد، اشاره شده است. در پایان، وضعیت سیستم نوآوری در تولید واکسن از نظر سازوکارهای مشوق و مسدودکننده، کارکردها و موضوعات سیاستی مربوط، مورد تحلیل قرار گرفته است.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: