توسعه مدل كاربردي براي تدوين نقشه راه فناوري در سطح بنگاه مبتني بر مديريت تغيير

چکیده: 
امروزه بنگاه‌ها در محيطهايي مملو از آشفتگی های فناورانه و بازار با يكديگر به رقابت مي پردازند. در چنين محيطهايي يكي از مهمترين راهكارهايي كه بنگاه هاي موفق در پيش رو مي گيرند توسعه محصولات و فرايندهايي است كه بيشترين ارزش را براي همه ذينفعان ايجاد مي كند. اين بنگاه ها دريافته اند كه جهت خلق ارزش و كسب مزيت رقابتي بايد بتوانند میان توانمندي هاي داخليشان و نيازمندي هاي فعلي و آتي بازار تعادل برقرار کنند و این امر خود نیازمند برنامه ریزی برای توسعه فناوری به عنوان مهمترين عامل رقابتي سازمان است. در همین راستا، یکی از مهمترین ابزارهایی که می-تواند میان نیازمندی های بازار، محصولات و فناوری ها تعادل برقرار کند نقشه راه فناوریست. اين مقاله با بررسي ادبيات موضوعي حوزه نقشه راه فناوري و تدوين مدلي كاربردي جهت توسعه نقشه راه فناوري در سطح بنگاه است. محققين در اين مقاله با در نظر گرفتن ساختار سازماني و شرايط كسب و كار بنگاه، و با توجه به فرايندهايي كه در ادبيات موضوعي جهت تدوين نقشه راه فناوري پيشنهاد شده است مدلي تركيبي ارائه نموده اند. این مدل که ساختاری تجربه محور و مبتنی بر مدیریت تغییر دارد به بنگاه ها کمک می نماید، تجارب هر مرحله را به مرحله قبلی منتقل نمایند و در صورت نیاز محتوای مراحل قبلی خود را اصلاح نمایند.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: