سنجش کارایی نظام ملی یادگیری فناورانه، ابزاری جهت شناسایی میزان توانایی کشورها برای همپایی فناوری

چکیده: 
امروزه اهمیت بحث یادگیری و هم پایی فناوری برای بسیاری از سیاستگذاران در سطح کلان کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه روشن شده است. تجربه موفق کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان که در صنایعی خاص شروع به همپایی فناوری نمودند و کم کم به کشورهای توسعه دهنده فناوری تبدیل شدند، برای بسیاری از کشورهای دیگر مانند ایران می تواند حاوی درس های فراوانی باشد. یکی از مهم ترین شرایط جهت موفقیت در همپایی فناوری، وجود بستر یا به عبات بهتر نظامی متشکل از عوامل مختلف است که این امکان را فراهم نماید. این نظام، نظام ملی یادگیری فناورانه نام دارد. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از ادبیات موجود در مورد نظام ملی یادگیری فناورانه، ارکان این نظام شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها به سنجش کارایی این نظام در ایران و کشورهای مورد نظر در افق 1404 بین سال های 2012 تا 2015 پرداخته خواهد شد و سپس کشورهای منطقه از حیث کارایی این نظام رتبه بندی خواهند شد.
فایل مقاله: