بررسی فرآیند همپایی فناورانه در شرکت های تولیدی گروه مپنا

چکیده: 
مسیر کسب و توسعه فناوری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملا متفاوت می باشد. در کشورهای در حال توسعه، کسب فناوری با تولید شروع می شود و در کنار آن با سرمایه گذاری و تلاش های داخلی قابلیت های سازمانی رشد می کند. در حالیکه این مسیر در کشورهای توسعه یافته از نوآوری و طراحی شروع می شود و سپس به تولید می رسد. در تحقیق پیش رو همپایی فناورانه در کارخانجات گروه مپنا به عنوان بزرگترین سازنده تجهیزات اصلی نیروگاهی در خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی شد. چهار فاز اصلی شامل تولید، مهندسی، توسعه و بهبود و نوآوری در فرآیند همپایی کارخانجات سازنده تجهیزات اصلی نیروگاهی گروه مپنا شناسایی شد. در نهایت نتایج با تجربیات سایر کشورها مقایسه و تفاوت ها و شباهت های شناسایی شده، تشریح شده است.
فایل مقاله: