ارزیابی توانمندی فناوری نوآورانه درشرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی کرج البرز

چکیده: 
ارزیابی سطح توانمندی فناوری نوآورانه یک شرکت و سپس انتخاب تکنولوژی مناسب برای سازمان و انتقال صحیح آن می تواند مهمترین عامل در موفقیت بلندمدت سازمان محسوب گردد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی توانمندی فناوری نوآورانه در شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی کرج می باشد. طی پژوهش حاضر با تکیه برمدل توسعه یافته پاندا راماناتان، 46 شاخص معرفی شدند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد.برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS استفاده شده است.جامعه آماری شامل مدیران ومشاوران وکارشناسان شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی کرج می باشد. ابتدا عوامل موثر بر فناوری نوآورانه به صورت عوامل توانمندی اکتساب، بازاریابی و فروش، پشتیبانی، راهبردی، خدمات رسانی، ساخت، خلاقیت و تولید اولویت بندی شدند و با توجه به ارزیابی مرحله دوم، توانمندی پشتیبانی، ساخت، راهبردی، اکتساب کمترین امتیاز را دارند و همچنین شاخص های فروش تکنولوژی، همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها، توان تحقیقات بنیادین، استفاده از افراد خارج شرکت برای توسعه تکنولوژی، انجام فعالیتهای مربوط به سازه، برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی تکنولوژی در راستای تعیین شکاف تکنولوژی، بیشترین شکاف تکنولوژی را دارند. در بعد توانمندی استراتژیک، عامل توانمندي خلاقيت بیشترین و توانمندي ساخت،کمترین امتیازرا داراست.در بعد توانمندي تاكتيكي، توانمندي توليد بیشترین امتیاز و توانمندي بازاريابي و فروش، کمترین امتیاز را داراست.همچنین دربعد توانمندی مکمل، توانمندی اکتساب بیشترین امتیاز و توانمندي پشتيباني کمترین امتیاز را داراست.در نتیجه توانمندی تاکتیکی توانمندترین بعد و توانمندی مکمل کمترین حد توانمندی را داراست و توانمندی فناوری نوآورانه شرکت های کوچک ومتوسط شهرک صنعتی کرج ، در حد متوسط می باشد.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: