برنامه ریزی توسعه و ارزیابی نیازهای تکنولوژی در حوزه تجهیزات سرچاهی نفت

نویسندگان: 
چکیده: 
موضوع اين مقاله عبارتست از" برنامه ریزی توسعه تکنولوژیکی و ارزیابی نیازهای تکنولوژی در حوزه تجهیزات سرچاهی نفت". پیش نیاز انجام اين تحقیق تعیین نیازمندیهای تکنولوژیکی صنعت در ورودبه حوزه ساخت تجهیزات سرچاهی نفت، تعیین فرايندهاي مرتبط وتكنولوژيهاي موثردرفرايندهای تکوین محصولات شیرآلات سرچاهی نفت می باشدكه پس از مشخص شدن تكنولوژيها، ارزيابي تكنولوژيهاي مرتبط انجام پذيرفته و پس از انجام ارزيابي، توانمنديها و ضعفهاي تكنولوژيكي مشخص ميگردد. دراين تحقیق ابتدا مطالعه وارزيابينيازهاي تكنولوژيكيصنعت اجرا کننده این فرایندها انجام ميگيرد.دراين بخش مشخص ميشود كه اين صنعت در كداميك از دسته بنديهاي پسيو، راكتيو، استراتژيك وياخلاق و يادگيرنده قراردارد پس از آن ارزيابي قابليتها و توانمنديهاي صنعت در تكنولوژيهاي مرتبط با موضوع مطالعه موردي صورت مي پذيرد. دراين بخش كه اصطلاحاً مميزي تكنولوژي ناميده ميشود تلاش براين است كه تكنولوژيهاي مهم و كليدي موثر در این فرایند و تكنولوژيهائي كه در صنعت مورد مطالعه بصورت گلوگاه هستند مشخص گردند. پس از مميزي تكنولوژي برنامه توسعه تكنولوژي براي صنعت مورد مطالعه در زمينه ساخت تجهيزات شیرآلات سرچاهی نفت ارائه مي‌گردد.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: