تحلیلی بر روشهای انتقال فناوری نانو در ایران در دوران پسا تحریم

نویسندگان: 
چکیده: 
جایگاه علمی ایران در فنّاوری نانو در سال 2015 به رتبه هفتم در جهان رسیده است، لیکن خلق ثروت با استفاده از فنّاوری نانو در ایران، بسیار اندک است. خلق ثروت با استفاده از فنّاوری نانو، مستلزم تجاری سازی آن است. یکی از روش های دست یابی به فنّاوری تجاری سازی شده، انتقال فنّاوری است. در این مقاله نویسنده با استفاده از روش SWOT و ماتریس QSPM به مطالعه ی چهار روش انتقال فنّاوری در حوزه ی فنّاوری نانو پرداخته است. هدف این پژوهش، اولویت بندی روش های انتقال فنّاوری نانو با روش SWOT با تأکید بر دوران پسا تحریم است. برای این منظور ابتدا به مطالعه ی ادبیات موضوع و سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری نظرات خبرگان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد استفاده از رویکردهای فعال انتقال فنّاوری نانو نظیر تحقیق و توسعه ی مشترک و سرمایه گذاری مشترک نسبت به رویکردهای منفعل انتقال فنّاوری نانو نظیر دریافت مجوز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دارای اولویت بالاتری است.
فایل مقاله: