"تاثیر «ظرفیت جذب تکنولوژی» بر« عملکرد» و « نوآوری» بنگاه ها"

نویسندگان: 
چکیده: 
از زمانیکه اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر‌ جهت داد، یکی از منابع مهم بنگاه ها دانش است، که این دانش، گاه در بنگاه وجود دارد و گاهی نیاز است دانش ارزشمند از بیرون مرزهای بنگاه کسب گردد. در کسب موفق دانش و تکنولوژی از محیط بیرون یکی از مفاهیمی که تاثبر گذار است، ظرفیت جذب بنگاه است. ظرفیت جذب به معنای «توانایی بنگاه در تشخیص ارزش اطلاعات بیرونی جدید، جذب آن و به کارگیری آن در اهداف تجاری ». براساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده و رجوع به پژوهش های صورت گرفته در این حوزه ظرفیت جذب تکنولوژی بر «عملکرد» و « نوآوری» بنگاه تاثیر مثبت دارد.
فایل مقاله: