تحلیل تاثیرنقش یادگیری فناورانه وظرفیت جدب دانش بر عملکرد نوآورانه وکسب مزیت رقابتی

چکیده: 
حفظ بقاي سازمان ها در محيط رقابتي دنياي امروز، راهي جز كسب مزيت رقابتي براي آنها باقي نمي گذارد. از این رو هدف اصلی اين مقاله بررسي رابطه ي بين یادگیری فناورانه و ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه و کسب مزیت رقابتی می باشد. در این پژوهش ظرفیت جذب بالقوه و بالفعل به عنوان ابعاد ظرفیت جذب دانش در نظر گرفته شده است، اين پژوهش كاربردي بوده و روش تحقيق آن از نوع هم بستگي است. نقش متغيرهاي بررسي شده ، در بين 86 نفر از مالكان و کارشناسان شركت هاي صنعت برق ایران با روش پيمايشي آزمون شده است. به منظور گردآوري داده ها از ابزار پرسش نامه و براي تجزيه و تحليل اطلاعات آماري، از نرم افزار اس پی اس اس20 و اسمارت پی ال اس3 استفاده شده است . نتايج نشان مي دهد بين یادگیری فناورانه، ظرفیت جذب دانش، عملکرد نوآورانه و کسب مزیت رقابتی رابطه ي معناداري وجود دارد و از بين ابعاد ظرفیت جذب دانش ، ظرفیت جذب بالفعل بيش ترين اثرگذاري را بر عملکرد نوآورانه و کسب مزیت رقابتی داشته است.
فایل مقاله: