ارزیابی توانمندی فناورانه بر پایه مدل پاندا و راماناتان مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک

چکیده: 
در عرصه تغییرات سریع تکنولوژیکی عصر حاضر رویکردهای فناورانه در برنامه‌ریزی استراتژیک باید به طور مشخص مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این رویکردها، ارزیابی نقاط قوت و ضعف توانایی‌های فناورانه شرکت‌هاست. متودولوژی‌های موجود برای ارزیابی توانایی‌های فناورانه گرایش به عمومی بودن دارند و زیاد روی نقاط حیاتی توانایی‌های فناورانه شرکت‌ها تمرکز ندارند. ارزیابی توانمندی‌های فناورانه اطلاعات مهمی را برای شرکت فراهم می‌کند که به کمک آن‌ها شرکت می‌تواند تصمیمات استراتژیک بهتری بگیرد، همچنین ارزیابی‌ها مشخص‌کننده نیازهایی از شرکت هستند که با رفع آن‌ها توانمندی‌های فناورانه‌ شرکت افزایش می‌یابد در نتیجه می‌تواند بیشتر رقابتی باشدکسب آن‌ها در زمینه رقابت مؤثر هستند. این مقاله یک شیوه جامعی را با مطالعه روی شرکتی خاص بر اساس مطالعه‌ای مشخص پیشنهاد می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه نمایه توانایی‌های فناورانه این شرکت می‌تواند پیشرفت کند و توجه خود را تنها در زمینه نقاط قوت نگذارد بلکه نقاط ضعف که احتیاج به تقویت دارد را نیز مورد توجه قراردهد.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: