ارائه چارچوب ارزیابی توانمندی فناوری و نوآوری ملی: بررسی وضعیت ایران در میان 100 کشور

چکیده: 
تجربیات بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای استفاده موثر از تکنولوژی به عنوان یک متغیر استراتژیک در توسعه ملی نشان می‌دهد که این کشورها نیازمند یک چارچوب و مدلی برای ارزیابی توانمندی ملی فناوری و نوآوری خود می‌باشند. کشور ایران نیز در مسیر توسعه قرار داشته و برای پیشبرد اهداف و رسیدن به موقعیت مورد نظر در سند چشم انداز توسعه نیازمند مدلی بومی و مطابق با نیاز کشور بوده تا بتواند به بهترین شکل دست به ارزیابی توانمندی ملی فناوری و نوآوری کشور خود پرداخته و مشکلات و نارسایی‌ها و همچنین نقاط ضعف و قوت خود را در این مسیر شناسایی نموده و در برنامه ریزی راهبردی کشور از آن بهره ببرد. در پژوهش حاضر با بررسی 15 مدل ارائه شده در همین حوزه 5 معیار و 18 شاخص مناسب برای ارزیابی توانمندی فناوری و نوآوری ایران ارائه و با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی شاخص‌ها الویت بندی و بر اساس آن کشور ایران با 100 کشور مورد مقایسه و رتبه بندی قرار گرفته است و همچنین نقاط ضعف و قوت کشور ایران نیز بر اساس این چارچوب مشخص و مورد بررسی قرار گرفته است.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: