تحلیل نقش قابلیت‌های شناختی مدیریتی در پیاده‌سازی تغییرات استراتژیک فناوری‌محور

نویسندگان: 
چکیده: 
پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز تغییرات استراتژیک همواره یکی از دغدغه‌های مدیران سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری است. پژوهش‌های متعددی به بررسی موانع اثربخشی تغییرات استراتژیک پرداخته‌اند، اما پرداختن به توانمندسازها و تسهیل‌گرهای پیاده‌سازی تغییرات استراتژیک کمتر توجه محققان را به خود جلب نموده است. پژوهش حاضر بر مبنای تئوری قابلیت‌های شناختی مدیریتی، به تحلیل نقش چهار مؤلفه از مفهوم قابلیت شناختی در پیاده‌سازی تغییرات استراتژیک در حوزه فناوری می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش پیمایشی بر اساس منطق نمونه‌گیری تصادفی ساده و از نمونه‌ای به حجم 250 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران ارشد شرکت‌های داروسازی گردآوری شده‌اند و نقش چهار مؤلفۀ دقت‌نظر، ادراک، استدلال و شناخت اجتماعی در پیاده‌سازی تغییرات استراتژیک فناوری محور به روش تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش، ضمن فراهم آوردن تصویری از ارزش نسبی قابلیت‌های شناختی در مدیران و اهمیت گزینش مدیرانی با این قابلیت‌ها برای راهبری تغییرات اثربخش؛ نشان می‌دهد دقت‌نظر، ادراک و شناخت اجتماعی به عنوان قابلیت‌های شناختی نقش تسهیل‌کننده را در پیاده‌سازی تغییرات استراتژیک فناوری‌محور در صنعت دارویی ایفا می‌کنند، اما شواهدی در جهت تأیید این نقش برای مؤلفۀ استدلال وجود ندارد.
فایل مقاله: