ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی صنعت فتوولتاییک به ایران

چکیده: 
در دنیای امروز، تکنولوژی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار در موفقیت شرکت ها می باشد. با توجه به رشد و پیشرفت سریع در روند تحولات تکنولوژی، هیچ کشور و یا شرکتی نمی تواند به تنهایی در زمینه ی انواع تکنولوژی ها، خود را از سایرین بی نیاز بداند و تامین کننده تمام تکنولوژی ها باشد. بنابراین انتقال تکنولوژی، امری اجتناب ناپذیر می باشد. برای موفقیت در انتقال تکنولوژی، باید علاوه بر فراهم آوردن زیرساخت ها، به جنبه های علمی، فنی و حقوقی انتقال تکنولوژی نیز توجه نمود. با توجه به رقابت بالا درانرژی های نو و هزینه های آشکار و پنهان انتقال تکنولوژی، لزوم توجه به انتخاب روش مناسب انتقال در صنعت فتوولتاییک ضروری می باشد. در این تحقیق، مدلها و روشهای مختلف انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از نظرات خبرگان، معیارها و روشهای نهایی تحقیق بدست آمد. سپس معیارها و روشهای انتقال تکنولوژی در قالب پرسشنامه مقایسات زوجی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی و پیمایشی می باشد. در نهایت، روشهای سرمایه گذاری مشترک ، آموزش و تحصیل و قراداد تحت لیسانس به ترتیب به عنوان اولویت اول تا سوم برگزیده شدند.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: