ارزیابی ابعاد و شاخص های مدیریت نوآوری در بنگاه صنایع پیشرفته مطالعه موردی: شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان گهرسرام

نویسندگان: 
چکیده: 
تحقیق حاضر به درک این موضوع کمک می کند که چگونه شیوه‌های مختلف مدیریت نوآوری با توسعه و ارتقاء سطح تکنولوژی ،و تجاری سازی ارتباط دارند. فعالیت تعریف شده و ارزیابی شده ای در راستای توسعه نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط SME سرمایه گذاری می کنند و شیوه‌های مدیریت نوآوری خود را در راستای رقابتی تر کردن آن‌ها بهبود می دهند. با این وجود، مشخص نیست که این شیوه‌ها چه تاثیری بر عملکرد شرکت در بازه ی زمانی بلند مدت خواهد داشت. مقاله پیش رو مدلی را برای بررسی و طبقه بندی شیوه‌های نوآوری و آزمودن تجربی تاثیر آنها بر عملکرد شرکت‌ها، در یکی از نمونه شرکت‌های فعال دانش بنیان در حوزه صنایع کاتالیست های نفتی و پتروشیمی، تشریح مینماید . در این مقاله با ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت نوآوری با استفاده از مدل Chiesa et al 1996 و کسب نظر از متخصصین همراه با استفاده پرسشنامه مرتبط و تحلیل آماری از روشAHP میتوان نتیجه گرفت که در بستر فعالیت های تکنولوژیکی ایران، شرکت‌های فعال صنایع پیشرفته و دانش بنیان که از نظر اندازه، موقعیت در زنجیره ارزشی و ساختار مالکیت مشابه هستند، با همت و تفکر مدیریتی نوین در امر نوآوری استفاده نموده و در ابعادی مهم و موثر شامل استراتژی نوآوری، سیستم مدیریت و فرهنگ نوآوری به ترتیب از بالاترین و کارآمدترین وجه سازمان نوآور دانش بنیان موفق و اثربخش بوده ،که در این بین مهمترین و موثرترین بعد از ابعاد مدیریت نوآوری در عملیاتی کردن استراتژی و برنامه های نوآوری و رقابت پذیری، استراتژی نوآوری بوده و لیکن به دلیل ریز فاکتورهای متعدد در بدنه صنعتی و اقتصادی کشور، عامل تجاری و بازرگانی در جهت رقابت پذیری و تجاری سازی در بازار رقابت بین المللی به آن حد مطلوب جهانی نرسیده و میبایست با تلاش مضاعف و استفاده از مدلها ، متدها و شیوه‌های نوآورانه علمی.و همچنین استفاده از روش سیستماتیک تعامل بین المللی در نوآوری ، تحقق رقابت پذیری و رشد درآمد را حاصل نمایند.
فایل مقاله: