شناسایی، تحلیل و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر هوشمندی استراتژیک در شرکت‌های فناور مطالعه موردی پارک علم و فناوری فارس

چکیده: 
هوشمندی استراتژیک با قرار دادن اطلاعات صحیح و دقیق و در زمان مناسب به تصمیم‌گیرندگان، سبب تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد آینده کسب و کارها شده و با شناسایی اطلاعات مورد نیاز برای حرکت سازمان به سمت زمینه‌های پیشرفت در آینده، به کسب مزیت رقابتی و رهبری در کسب و کار سازمان کمک شایانی می‌کند. بنابراین به منظور بهبود هوشمندی استراتژیک، مدیریت باید با نگاهی دقیق و موشکافانه، عوامل مؤثر بر هوشمندی استراتژیک را شناسایی کرده و چگونگی اثرگذاری آن‌ها را مد نظر قرار دهد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر هوشمندی استراتژیک، به شناسایی، تحلیل و دسته‌بندی این عوامل در شرکت‌های فناور اقدام کرده است. این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است و با بکارگیری روش توصیفی-پیمایشی به بررسی عوامل مؤثر بر هوشمندی استراتژیک در پارک علم و فناوری فارس پرداخته است. تحلیل نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن صورت گرفته است. این پژوهش مجموعه عوامل مؤثر بر هوشمندی استراتژیک را در 9 دسته استراتژیک و مدیریتی، حوزه و بخش فعالیت، فناورانه، مرزگستری، ساختاری و سازمانی، زیرساخت، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی دسته‌بندی می‌کند. نتایج نشان می‌دهند که متغیرهای «یادگیری، آموزش و توانمندسازی کارکنان»، «سازماندهی چگونگی گروه‌بندی بهتر فعالیت‌ها و منابع سازمانی» و «یادگیری سازمانی تمامی روش‌ها، سازوکارها و فرآیندها برای کشف و اصلاح خطا» از اهمیت بالایی برخوردارند.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: