ارائه الگویی برای پیاده‌سازی سیستم هوشمندی فناوری با استفاده از مدیریت دانش در یک بنگاه، موردکاوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

چکیده: 
ایجاد و توسعه سیستم هوشمندی فناوری در یک سازمان نیازمند وجود یک پایگاه دانش و به تبع آن فرآیند مدیریت دانش است. این فرآیند اطلاعات اصلی و مرتبط با حوزه فناوری‌های بنگاه را سازمان‌دهی کرده و از میان حجم زیاد داده‌های فناورانه، داده‌های مربوطه را جهت اخذ تصمیمات بهینه به سیستم هوشمندی فناوری وارد میکند؛ سیستم هوشمندی فناوری نیز اطلاعات و دانش فناورانه‌ی اخذ شده از فرآیند مدیریت دانش را به هوشمندی تبدیل کرده و آن را در اختیار ذی‌نفعان مربوطه قرار می‌دهد. در این راستا مقاله حاضر به بررسی رابطه میان مدیریت دانش و هوشمندی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، روش پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق با استخراج مؤلفه‌های مدیریت دانش و هوشمندی فناوری، در ابتدا به بررسی همبستگی میان آن‌ها با نرم‌افزار SPSS پرداخته شده و سپس رابطه میان مدیریت دانش و هوشمندی فناوری با بهره‌گیری از نرم‌افزار Smart-PLS تحلیل شده است. نتایج حاصل از همبستگی، نشان می‌دهد که میان مؤلفه‌های مدیریت دانش و هوشمندی فناوری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که متغیر مدیریت دانش با ضریب اثر مستقیم 805/0 توانسته است 8/64 درصد از کل واریانس متغیر هوشمندی فناوری را پیش‌بینی نماید.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: