پابرجایی راهبردهای مشارکت اقتصادی دانشگاهها در کشور با استفاده از روش سناریو

چکیده: 
در برخی مطالعات آینده پژوهی تلاش می شود تا تاسف نسبی ناشی از وقوع آینده های بدیلی که برای یک هویت کشور، سازمان و ... امکان وقوع دارند، کاهش یابد و راهبردهای پابرجا در راستای رسیدن به آینده مطلوب شناسایی شوند. در این مطالعات که تحت عنوان برنامه ریزی پابرجا مطرح می شوند، تلاش می شود تا فهرستی از راهبردها برای وصول به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده، تهیه شود. در برنامه ریزی پابرجا، از مجموعه ای از تکنیک ها بهره گرفته می شود که با استفاده از آنها راهبردهایی که احتمالا به بهترین نتایج منجر می شوند، شناسایی گردند یا راهبردها به نحوی تقویت می شوند که با اجرای آنها، کمترین مشکلات عملیاتی و تاسف نسبی بروز نماید. در این مقاله تلاش می شود تا یک نمونه موردی راهبردهای مشارکت اقتصادی دانشگاهها در کشور با استفاده از برنامه ریزی پابرجا بررسی و نتایج به دست آمده ارائه شوند. این راهبردها که در مجموع 35 راهبرد مد نظر خبرگان متولیان و سیاست گذاران حوزه علم و فناوری کشور هستند با استفاده از این تکنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت توصیه هایی برای پابرجایی آنها در سناریوهای مختلف پیش روی علم و فناوری کشور، تدوین گردید.
فایل مقاله: