ارزیابی توانمندی فناورانه در بنگاه با استفاده از مدل لین مطالعه موردی شرکت قطعه سازی خودرو

چکیده: 
در این مقاله با استفاده از مدل بهبود یافته لین یک شرکت ساخت قطعات پلاستیکی خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت این ارزیابی علاوه بر بدست آوردن فاصله در هر معیار با جمع امتیازات سنجه دیگری برای بررسی جایگاه شرکت ارائه شد. اگرچه از افراد خود شرکت برای ارزیابی استفاده شد ولی با مشاهده دلایل آنها و رویکردهایی که در شرکت وجود داشت صحت ادعا ها هم مورد بررسی قرار گرفت و همچنین پیشنهاداتی برای نقاط ضعف ارائه گردید. نتایج نشان می دهد که وضعیت فناورانه شرکت در سطح داخلی و کشورهای در حال توسعه کاملا مساعد می باشد.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: