تحلیل فاکتورهای اثرگذار بر رویکردهای مختلف هوشمندی فناوری در سازمان‌ها

چکیده: 
هوشمندی فناوری آن دسته از اقداماتی است که از تصمیم‌گیری‌های فناورانه و مدیریت عمومی حمایت می‌کند و با دریافت اطلاعات مربوط به وقایع و روندهای فناورانه فرصت و تهدید موجود در محیط سازمان با استفاده از جمع‌آوری، تحلیل و انتشار به سازمان کمک می‌کند. سازمان‌ها با توجه به عوامل مختلفی همچون نوع صنعت، میزان منابع اختصاص یافته به تحقیق و توسعه، اهمیت فناوری در فرهنگ سازمان و ... رویکردهای متفاوتی را برای پیاده سازی هوشمندی فناوری در سازمان خود به کار می گیرند. این مقاله با توجه به اطلاعات مربوط به سه سازمان بین‌المللی مربوط به سه صنعت مختلف خودرو، صنعت دارویی و صنعت مخابرات که اطلاعات مربوط به آن‌ها در مقالات لیختنسالر آورده شده است، به شناسایی انواع رویکردهای هوشمندی فناوری و تحلیل فاکتورهای موثر بر رویکرد سازمان‌ها در هوشمندی فناوری می‌پردازد.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: