مکانیزم های یادگیری فناورانه و منابع یادگیری در جهش فناورانه

چکیده: 
یادگیری فناورانه یک فرایند زمان بر، جمعی، انباشتی و پیوسته است. که با استفاده از روش های رسمی و غیررسمی مانند اکتساب، استفاده، تقلید، انجام، تحقیق، ادغام و... توانمندی های شرکت ایجاد و درونی می شود. در کشورهای درحال توسعه یادگیری فناورانه در جهت ارتقا توانمندی فناورانه و ظرفیت جذب شرکت های دیرآمده، استراتژی اصلی جهش فناوری است. شرکت های دیرآمده موفق، به صورت متوالی توانمندی های فناورانه پیچیده تر و مهارت های سازمانی و بازاریابی مرتبط با آن را توسعه می دهند. این پروسه با مونتاژ ساده شروع شده و با انجام وظایف پیچیده تری مانند انطباق فرآیندها و تحقیق و توسعه به مرز فناوری شرکت های پیشرو نزدیک تر می شود. در این مقاله سعی می شود با مرور مبانی یادگیری فناورانه تجربه و مکانیزم های مختلف انواع یادگیری درکشورهایی درحال توسعه که موفق به جهش فناورانه شده اند بررسی شود.
فایل مقاله: