بررسی تأثیر پذیرش فناوی اطلاعات و ارتباطات بر خلاقیت و نوآوری در سازمان ها

چکیده: 
امروزه توانایی توسعه ایده‌های جدید و نوآوری محصولات و خدمات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان‌ها به شمار می‌رود. از طرفی ظهور اقتصاد دانش‌محور، افزایش رقابت جهانی و توسعه فناوری‌های پیشرفته، نوآوری را در قلب رقابت‌پذیری قرار داده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین شاخص پیشرفت رو به ‌جلوی هر کشور با وضعیت فناوری اطلاعات آن کشور سنجیده می‌شود. به‌طوری‌که ملاک عمل برای توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه‌یافته سود ده یا زیان ده بودن این قسمت‌ها نیست. بلکه اعتقاد بر این است که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات خود باعث رشد و تکامل سایر بخش‌ها به خصوص بخش‌های دانش‌محور خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر خلاقیت و نوآوری در سازمان ها است. به‌منظور دست یافتن به این هدف از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعه‌ی آماري اين پژوهش کارکنان یک سازمان دولتی دانش بنیان بوده‌اند که براساس نمونه‌گیری تصادفی تعداد 186 پرسش‌نامه بین ایشان توزیع شد و از این تعداد 172 نسخه پرسش‌نامه توسط آنان تکمیل و جمع آوری شد. پرسشنامه‌های استاندارد این پژوهش که متشکل از دو پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات «گوپتا و همکاران» 2008 و پرسشنامه قابلیت نوآوری «وانگ و احمد» 2004 هستند، به لحاظ روایی مورد ارزیابی روایی محتوایی قرار گرفتند و همچنین جهت تعیین پایایی، ضریب آلفای کرونباخ 0.98 پرسشنامه این پژوهش نشان از پایا بودن ابزار این پژوهش دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقیم بر خلاقیت و نوآوری تأثیر می‌گذارد. در واقع‌ بین تمامی ابعاد پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل انتظار عملکرد، انتظار تلاش، اثرات اجتماعی و شرایط تسهیل‌گر هر کدام به طور مجزا نیز بر قابلیت نوآوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. در این میان ملاحظه شد که انتظار تلاش به عنوان قوی‌ترین شاخص تأثیرگذار از بین سه شاخص دیگر شناسایی گردید.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: