ورود هلدینگ ها به صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر: چالش یا فرصت؟ رهیافت سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC

چکیده: 
هلدینگ ها، نقش مهم و غیرقابل انکاری در اقتصاد ایران دارند. ورود این تشکل های بزرگ به هر یک از عرصه های اقتصادی، تحولات مهم نهادی، ساختاری و فناورانه به همراه خواهد داشت. یکی از این عرصه های نوپا و راهبردی، صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر است که یکی از ضروریات رشد و توسعه نوآوری است. عدم گستردگی نهادهای بازار این صنعت و فقدان منابع مالی لازم، می تواند ضرورت ورود هلدینگ ها به عنوان تأمین کنندگان منابع مالی که توان پشتیبانی و حمایت از رشد و ارتقای شرکت های نوپای نوآور را نیز دارا هستند، توجیه نماید. اما، مشکلات دیرینه نهادی در رابطه با شکلگیری بنگاه های بزرگ و ورود آنها به عرصه های اقتصادی در کشور، طراحی چارچوب های نهادی برای نقش آفرینی موثرتر هلدینگ ها در تأمین مالی نوآوری را ضروری می سازد. در مقاله حاضر، مبنای نظری -مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC- برای ورود هلدینگ ها به صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر ارائه شده و نهایتاً یک الگوی عملیاتی برای نحوه هدایت و راهبری نقش آفرینی این بنگاه های بزرگ پیشنهاد شده است.
فایل مقاله: