ارائه‌ی چارچوبی تحلیلی برای مفهوم دیپلماسی علم و فناوری

چکیده: 
برای دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای متفاوت و حتی از نگاه های مختلف، تعاریف نسبتاً متفاوتی ارائه شده است، این تعاریف که از منظر اسناد رسمی، نهادهای متولی دیپلماسی و سیاست علم و فناوری، متصدیان امور دولتی و اشخاص صورت گرفته است دارای وجوه مشابه و متفاوتی است. که این موضوع با توجه به گستردگی مکانی، بازیگران و بین‌رشته‌ای بودن می تواند علاقه مندان و بهره برداران این عرصه را با تناقض هایی روبرو کند. لذا این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی تحلیلی بوده تا بتوان بر مبنای آن تعاریف مشابه و یا متفاوت کشورها، نهادها و افراد را مقایسه نماید. این پژوهش با گردآوری 35 تعریف و تحلیل آن ها اقدام به ارائه چارچوبی تحلیلی نموده و برای علاقه مندان و بهره برداران این عرصه نگرش و بینشی را ایجاد کرده است تا بر اساس آن بتوانند این تعاریف و اقدامات دیگر کشورها را رصد، تحلیل و مقایسه کنند. این پژوهش که به روش کتابخانه ای و اسنادی و همچنین روش تحلیل تم انجام شده است، نتیجه‌گیری می کند که کلیه تعاریف ارائه شده در خصوص دیپلماسی علم و فناوری از دو نگاه «موضوع مورد تمرکز» در تعریف و «دامنه هدف» قابل بررسی خواهند بود.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: