نقش میانجی توانمندی‌های نوآوری فناورانه بین توانمندی‌های پویا و رقابت‌پذیری

چکیده: 
توانمندی‌های نوآوری فناورانه یکی از مهم‌ترین توانمندی‌های سازمان در مسیر دستیابی به شایستگی‌های هسته‌ای و مزیت رقابتی است از سوی دیگر در فضای رقابتی کنونی توانمندی‎های پویا یکی از ارکان اصلی موفقیت سازمان‌ها هستند. از این‌رو این مطالعه به بررسی رابطه بین توانمندی‌های پویا و توانمندی‌های نوآوری فناورانه و افزایش رقابت‌پذیری سازمان‌ها با رویکرد توانمندی‌های پویا از طریق توانمندی‌های نوآوری فناورانه می‌پردازد. بدین منظور در این تحقیق مدل از روابط بین سه مفهوم مذکور با استفاده از روش معادلات ساختاری ارائه شده است. نتایج معادلات ساختاری حاکی از آن است که توانمندی‌های پویا و توانمندی‌های نوآوری فناورانه موجب ارتقای رقابت‌پذیری سازمان‌ها می‌شوند؛ همچنین توانمندی‌های نوآوری فناورانه نقش میانجی بین توانمندی‌های پویا رقابت‎پذیری دارد.
فایل مقاله: