شناسایی سیاست های مؤثر بر ارتقای یادگیری فناورانه در کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر ایران

نویسندگان: 
چکیده: 
با توجه به ضرورت پیمودن مسیر تقلید تا نوآوری در کشورهای در حال توسعه، و نقش یادگیری فناورانه در طی این مسیر، در این پژوهش ضمن مروری بر ادبیات و مبانی نظری مرتبط با حوزه ی یادگیری فناورانه، تلاش شده است تا به شناسایی سیاست های دولتی مؤثر بر این حوزه در کشور ایران، به عنوان نمونه ای از کشورهای در حال توسعه پرداخته شود. در این راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع، اعم از کتب، مقالات، اسناد و گزارش های سازمان های مختلف، در مجموع 82 سیاست کلی شناسایی شده است. این سیاست ها در قالب عوامل مؤثر بر یادگیری فناورانه، مشتمل بر 6 عامل داخلی و 6 عامل خارجی، دسته بندی گردیدند، بدین صورت که دسته بندی سیاست های شناسایی شده با در نظر داشتن ارتباط آن ها با هریک از عوامل مربوطه انجام شده است، با این هدف که توجه به آن ها از سوی سیاست گذاران و متولیان امر، کمکی در راستای بهبود سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فناورانه ی کشور بوده و منجر به ارتقای مزیت رقابتی ملی گردد..
فایل مقاله: