مطالعه موردی نظام های مالیاتی حامی دانش بنیان در سایر کشورها و مقایسه آن با ایران

چکیده: 
در دنیای پیشرفته و مدرن امروزی استفاده از علم و فناوری جایگاه ویژه ای یافته و توجه به شرکت های دانش بنیان به عنوان کانون بکارگیری موارد یاد شده امری کاملا بدیهی قلمداد شده است. مطالعه و بررسی عوامل حمایتی و پشتیبان برای رشد و توسعه این شرکت ها بسیار کارآمد بوده و در این بین نظام های مالیاتی و قوانین آن می تواند نقش انکارناپذیری در ارتقای شرکت های دانش بنیان داشته باشد. در این مقاله تلاش خواهد شد جنبه های مختلف حمایت های مالیاتی اعم از مشوق های مالیاتی، معافیت های مالیاتی و سایر موارد در ایران و کشورهای مختلف بررسی و در نهایت توصیه های لازم در مورد بهینه تر شدن نقش حمایتی این قوانین ارائه شود.
فایل مقاله: