معرفی توانمندی های پشتیبان فرایند توسعه خدمت جدید: ارائه یک چارچوب مفهومی

چکیده: 
تحولات سریع فناورانه، تغییرات محیط رقابتی و بروز دگرگونی در نیاز مشتریان سبب گردیده كه بنگاه‌ها، راهبردهای خود را مورد بازنگری قرار داده و با شناسایی موارد كلیدی كه بیشترین تاثیر گذاری را در تصمیم گیری‌ها و جهت دهی آن‌ها ایفا می كند، به بهبود مستمر بپردازند. بنابراین توسعه خدمت جدید به عنوان یک مفهوم رقابتی مهم در بسیاری از صنایع خدماتی شناخته شده است. از آنجایی که عمده تحقیقات گذشته، در حوزه توسعه خدمت جدید، بیشتر بر خود نوآوری متمرکز بوده و در بسیاری موارد به توانمندی های مورد نیاز برای پیاده سازی آن کمتر توجه شده است شاهد نرخ بالای شکست نوآوری خدمات بوده ایم. به این نتیجه می رسیم که در واقع بدون وجود توانمندی های مورد نیاز برای پیاده سازی نوآوری ها، سازمان ها با ناکامی و شکست مواجه می شوند. بنابراین پژوهش حاضر با ارائه چارچوبی به شناسایی و اولویت بندی توانمندی های پشتیبان فرایند توسعه خدمت جدید می پردازد. از این رو با مصاحبه با خبرگان صنعت بانکداری و با استفاده از تحلیل تم، توانمندی های پشتیبان فرایند توسعه خدمت جدید شناسایی شده و اولویت توانمندی های شناسایی شده با استفاده از تکنیک دیمتل فازی تعیین گردیده است.
فایل مقاله: 
دسته بندی موضوعی-: