(10) | " (1) | ' (1) | A (114) | B (27) | C (64) | D (47) | E (58) | F (28) | G (9) | H (24) | I (117) | J (3) | K (55) | L (26) | M (55) | N (26) | O (36) | P (39) | R (61) | S (80) | T (295) | U (10) | V (1) | W (15) | ا (8) | ب (6) | ت (10) | س (2) | ش (3) | م (8) | ن (3) | و (1) | پ (2) | چ (1) | ک (1) | (1)
عنواننزولی
تبیین روش‌شناختی و الزامات تهیه نظام آماری اقتصاد دانش‌بنیان مطالعه موردی، فناوری نانو
تحلیل تاثیرنقش یادگیری فناورانه وظرفیت جدب دانش بر عملکرد نوآورانه وکسب مزیت رقابتی
تحلیل فاکتورهای اثرگذار بر رویکردهای مختلف هوشمندی فناوری در سازمان‌ها
تحلیل نقش قابلیت‌های شناختی مدیریتی در پیاده‌سازی تغییرات استراتژیک فناوری‌محور
تحلیل یادگیری سیاستی در فرایند تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها
تحلیلی از سیستم نوآوری در تولید فرآورده‎های زیست‎فن‎آوری کشور - با تمرکز بر واکسن
تحلیلی بر روشهای انتقال فناوری نانو در ایران در دوران پسا تحریم
تدوین روش جامع اجرائی مدیریت تکنولوژی محصول و نتایج یک مورد پروژه اجرائی موفق در شرکت سازه گستر سایپا و زنجیره تامین
تهیه، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
توسعه مدل كاربردي براي تدوين نقشه راه فناوري در سطح بنگاه مبتني بر مديريت تغيير